1. Postanowienia ogólne
  1. Sklep Internetowy gsm24.pl dostępny pod adresem internetowym www.gsm24.pl, prowadzony jest przez NOVAPHONE Wadowski Chachlowski Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15a, 02-273 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581379; NIP 5213709854; REGON 362764375; adres poczty elektronicznej: sklep@gsm24.pl, numer telefonu: 662 502 502. Kontakt ze Sklepem Internetowym możliwy jest również poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://gsm24.pl/kontakt oraz formularz „Zapytaj o produkt” dostępny w opisie oferowanych Towarów
  2. Jeśli inaczej nie zastrzeżono, niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  3. Każdy Klient dokonujący zakupu Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
  4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
   1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
   2. dostęp do poczty elektronicznej;
   3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej;
   4. minimalna zalecana rozdzielczość ekranu: 320x568 px;
   5. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  5. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych, praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz innych osób. W Sklepie Internetowym obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
  6. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
   1. dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
   2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta;
   3. Koszyk – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie zamówienia poprzez dodanie Towarów oraz określenie sposobów dostawy i płatności;
   4. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystające ze Sklepu Internetowego;
   5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 459 ze zm.);
   6. Konto – oznaczony indywidualnym loginem oraz hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sklepu Informatycznego, w którym gromadzone są dane oraz informacje o złożonych przez Klienta zamówieniach;
   7. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna, która umożliwia Klientom zapoznanie się z informacjami, w tym informacjami handlowymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) pochodzącymi od Sprzedawcy, wysyłanymi Klientowi drogą elektroniczną;
   8. Towar – rzecz ruchoma dostępna Klientowi w Sklepie Internetowym (w tym również akcesoria, komponenty i oprogramowanie dostarczane Klientowi wraz z Towarem);
   9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego gsm24.pl;
   10. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy gsm24.pl Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym www.gsm24.pl;
   11. Usługodawca lub Sprzedawca - NOVAPHONE Wadowski Chachlowski Spółka Komandytowa z siedziba w Warszawie, adres: ul. Muszkieterów 15a, 02-273 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000581379; NIP 5213709854; REGON 362764375; adres poczty elektronicznej: sklep@gsm24.pl, numer telefonu: 662 502 502;
   12. termin realizacji Zamówienia – termin obejmujący czas przygotowania Towaru do wysyłki przez Sprzedawcę wskazany w pkt 7 Regulaminu oraz czas dostawy, w którym przewoźnik dostarczy zamówiony Towar Klientowi;
   13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu Cywilnego zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
   14. usługa elektroniczna – usługa świadczona Klientowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), umożliwiająca nabycie Towarów poprzez Koszyk, założenie Konta lub otrzymywanie Newslettera;
   15. Zamówienie – deklaracja woli Klienta składana za pomocą formularza zamówienia poprzez Koszyk zmierzająca do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży - oraz zlecenia wykonania Usługi odpłatnej;
   16. Usługa odpłatna – odpłatna usługa świadczona na rzecz Klienta przez Usługodawcę, której nabycie jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do Towaru nabytego w Sklepie Internetowym; Usługa odpłatna może polegać w szczególności na montażu zabezpieczeń na Towarach nabytych w Sklepie Internetowym.
 1. Założenie i korzystanie z Konta w Sklepie Internetowym
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest po założeniu i zalogowaniu się na Konto lub bez logowania.
  2. Założenie Konta wymaga od Klienta wypełnienia Formularza Rejestracji poprzez wprowadzenie wymaganych danych: imienia i nazwiska lub firmy oraz adresu poczty elektronicznej e-mail. W ramach zakładania Konta Klient samodzielnie ustala swoje hasło, natomiast adres poczty elektronicznej e-mail Klienta stanowi jego login.
  3. Założenie Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkbox’ów), Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.
  4. Utworzenie Konta jest możliwe również w trakcie składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox’a).
  5. Konto jest przypisane do indywidualnego Klienta. Klient ma prawo do założenia tylko jednego Konta.
  6. Konto dostępne jest dla osoby, która zaloguje się na nim podając swój login i hasło. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie swojego loginu i hasła do Konta w poufności.
  7. Usługa Konto świadczona jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z Konta bez podania przyczyny. W tym celu Klient powinien wysłać do Sprzedawcy stosowne żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gsm24.pl.
 1. Składanie Zamówienia w Sklepie Internetowym
  1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego możliwe jest bez konieczności zakładania Konta. W takim wypadku Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza zamówienia poprzez wprowadzenie danych koniecznych do jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
  2. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się następujące dane: imię i nazwisko lub firmę, adres (ulica, numer domu, numer mieszkania / lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej e-mail, numer telefonu, a w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami również numeru NIP. W celu ustalenia zakresu uprawnień Klienta od dnia 1 stycznia 2021 r. Sprzedawca ma również prawo żądać potwierdzenia, czy Umowa Sprzedaży zawarta w wyniku złożenia Zamówienia pozostaje bezpośrednio związana z działalnością gospodarczą Klienta będącego osobą fizyczną oraz czy posiada dla niego charakter zawodowy wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.
  3. Złożenie Zamówienia wymaga zaakceptowania przez Klienta, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkbox’ów), Regulaminu oraz Polityki Prywatności Sklepu Internetowego.
  4. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
  5. W celu złożenia Zamówienia Klient, na stronie Sklepu Internetowego, wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży oraz dodaje go do Koszyka. Klient może wybrać również Usługę odpłatną, jeśli jest ona dostępna w odniesieniu do danego Towaru (informacja o możliwości nabycia Usługi odpłatnej znajduje się każdorazowo w opisie Towaru). Następnie, Klient wybiera sposób dostawy oraz sposób i formę płatności z dostępnych na stronie Sklepu Internetowego możliwości, a w przypadku zamiaru nabycia Usługi odpłatnej deklaruje, czy wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę Usługi odpłatnej przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. W przypadku niewyrażenia przez Klienta zgody na niezwłoczne wykonanie Usługi odpłatnej Usługodawca przystąpi do jej realizacji po upływie 14 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.  Po dokonaniu weryfikacji wprowadzonych danych oraz akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności Sklepu Internetowego, Klient zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie Zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
  6. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach użytkowych Towaru. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Klientowi, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień monitora Klienta, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych z używaniem Internetu do zakupów. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie Internetowym specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Towaru.
  7. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedawcy.
  8. Usługa elektroniczna w postaci korzystania z Koszyka świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy (ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta albo z chwilą zaprzestania przez Klienta składania Zamówienia za pośrednictwem Koszyka).
  9. Do zakupionego Towaru dołączony jest paragon fiskalny będący dokumentem sprzedaży. Na życzenie Kupującego Sprzedający wystawi fakturę VAT. Jeśli żądanie faktury zostanie złożone po wystawieniu paragonu, Kupujący zobowiązany jest do jego zwrotu Sprzedającemu. Kupujący otrzymuje wówczas od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu Zamówienia przez Klienta za pośrednictwem Koszyka zgodnie z pkt 3 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego, potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji. W tym celu Sprzedawca przesyła Klientowi wiadomość e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia lub w ramach zakładania Konta adres poczty elektronicznej e-mail, w której to wiadomości potwierdza otrzymanie Zamówienia, przyjęcie go do realizacji oraz zawarcie Umowy Sprzedaży oraz umowy świadczenia Usługi odpłatnej. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie Umowy Sprzedaży oraz umowy świadczenia Usługi odpłatnej między Klientem a Sprzedawcą.
  3. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki „SPAM” w swojej skrzynce e-mailowej, a w przypadku braku wiadomości w tej zakładce – o kontakt ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@gsm24.pl lub telefonicznie pod numerem: 662 502 502.
  4. Klient jest informowany przez Sprzedawcę o bieżącym statusie Zamówienia poprzez swoje Konto lub przez e-mail.
  5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostepnienie Klientowi treści Umowy Sprzedaży oraz umowy świadczenia Usługi odpłatnej następuje poprzez udostępnienie treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia wyżej wymienionych umów. Treść umów dodatkowo zostaje utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.
 1. Ceny i promocje
  1. Ceny wszystkich Towarów i usług prezentowanych w Sklepie Internetowym podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena brutto nie obejmuje kosztów przesyłki.
  2. Sprzedawca może na bieżąco dokonywać zmian w cenach Towarów oraz przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Wszelkie zmiany cen obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich opublikowaniem.
  3. Sprzedawca może uzależnić skorzystanie z akcji promocyjnej od podania specjalnego kodu promocyjnego, posiadania Konta lub przynależności do konkretnej kategorii Klientów. Z akcji promocyjnej mogą być również wyłączone pojedyncze Towary lub kategorie Towarów. Informacje na temat warunków akcji promocyjnej zawarte są w opisie Towaru lub regulaminie promocyjnym.
 1. Płatność za Zamówienie
  1. Płatność za realizację Zamówienia następuje w jednej z poniższych form:
   1. przelewem tradycyjnym przed dostawą Towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy;
   2. za pobraniem przy odbiorze przesyłki od kuriera (forma dostępna jedynie przy zamówieniach, których łączna wartość nie przekracza 5000 zł);
   3. poprzez system płatności online (przelew natychmiastowy, płatność kartą płatniczą Mastercard, i Visa, Blik, Raty);
   4. gotówką, kartą płatniczą lub kredytową przy osobistym odbiorze w siedzibie Sklepu Internetowego;
   5. w ramach formuły zakupowej „PayPo” oraz „P24NOW”
  1. Klient, który wybrał jako formę płatności płatność online lub płatność przelewem tradycyjnym zobowiązany jest do dokonania zapłaty za zamówiony Towar najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych następujących po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania nieopłaconego w tym terminie Zamówienia, za uprzednim mailowym poinformowaniem Klienta.
  2. W przypadku wyboru płatności Raty Klient zawiera odrębną umowę z podmiotem świadczącym usługę kredytową (tj. Alior Bank S.A. lub mBank S.A.) w zakresie płatności ratalnych. Sprzedający nie jest stroną tej umowy.
  3. W przypadku wyboru płatności w ramach formuły zakupowej „PayPo” lub „P24NOW” Klient zawiera odrębną umowę zlecenia z PayPro Spółka Akcyjna Sprzedający nie jest stroną tej umowy.
 1. Koszty i terminy dostawy
  1. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy są udostępnione na stronie Sklepu Internetowego w zakładce dotyczącej kosztów dostawy, a także w trakcie składania Zamówienia, w tym w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  2. Odbiór osobisty Towaru przez Klienta w siedzibie Sklepu Internetowego jest bezpłatny.
  3. Zamówione Towary mogą zostać dostarczone Klientowi w następujący sposób:
   1. przesyłką kurierską;
   2. przesyłką kurierską pobraniową;
   3. do paczkomatów Inpost;
   4. poprzez odbiór osobisty w siedzibie Sklepu Internetowego.
  4. Dostawy Towarów zamówionych w Sklepie Internetowym realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy Klient chciałby, aby dostawa dokonana została poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, warunki dostawy zostaną ustalone z Klientem indywidualnie.
  5. Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla danego Zamówienia lub jego części z przyczyn technicznych lub logistycznych (np. z uwagi na przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi przesyłki). Opcje dostawy dostępne dla danego Zamówienia będą każdorazowo uwidocznione w formularzu zamówienia.
  6. Termin wysyłki Zamówienia jest zależny od dostępności danego Towaru i każdorazowo wskazany w opisie Towaru na stronie Sklepu Internetowego. Sprzedawca dokłada najwyższych starań, aby termin wysyłki Zamówienia był jak najkrótszy i nie przekroczył 3 dni roboczych. W przypadku Zamówienia obejmującego Towary o różnych terminach wysyłki, terminem wysyłki Zamówienia jest najdłuższy podany w opisie zamówionych Towarów termin. Termin wysyłki Zamówienia może ulec wydłużeniu w przypadku zlecenia przez Klienta Usługi odpłatnej.
  7. Do terminu wysyłki Zamówienia należy doliczyć czas dostawy Zamówienia przez przewoźnika, który nie powinien przekroczyć 2-3 dni roboczych. Sprzedawca nie ma wpływu ani nie jest odpowiedzialny za czas dostawy Zamówienia do Klienta przez przewoźnika.
  8. W przypadku wyboru przez Klienta opcji odbioru osobistego zamówionego Towaru, termin gotowości Towaru do odbioru wynosi do 3 dni roboczych, chyba że w opisie danego Towaru wskazano inny termin gotowości do odbioru. W przypadku Towarów o różnym terminie gotowości do odbioru, terminem gotowości Zamówienia do odbioru jest termin najdłuższy. Sprzedawca informuje Klienta o dostępności Towarów do odbioru w formie wiadomości e-mail lub telefonicznie.
  9. Termin wysyłki lub termin gotowości do odbioru liczony jest w następujący sposób:
   1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub poprzez system płatności online – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy;
   2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem lub przy osobistym odbiorze Towaru – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  1. Kalkulacja zawierająca wszystkie koszty Zamówienia przekazana zostanie Klientowi do akceptacji przed zawarciem Umowy Sprzedaży i umowy świadczenia Usługi odpłatnej.
 1. Newsletter
  1. Usługodawca może świadczyć na rzecz Klientów usługi w postaci wysyłki Newslettera.
  2. Klient może zapisać się na Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru (checkbox’a) przy składaniu Zamówienia lub w oznaczonym miejscu na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdym momencie zrezygnować z Newslettera bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem: sklep@gsm24.pl lub poprzez kliknięcie stosownego linku w treści wiadomości zawierającej Newsletter.
 1. Reklamacja Towaru
  1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.
  2. Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, względem Klienta będącego konsumentem lub będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, uregulowane zostały w Rozdziale 5a Ustawy o prawach konsumenta.
  3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
  4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.
  5. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli:
   1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
   2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
   3. brak zgodności Towaru występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży,
   4. brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z innych środków ochrony;
   5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
  6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
  7. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny.
  8. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie, w szczególności:
   1. pisemnie na adres: Sklep gsm24.pl, ul Muszkieterów 15a, 02-237 Warszawa;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gsm24.pl;
   3. telefonicznie pod numerem 662 502 502 – możliwość złożenia reklamacji w formie telefonicznej dostępna jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 9:00-16:00 oraz w piątki w godzinach 10-15.
  1. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Sprzedawca zaleca podanie w opisie reklamacji:
   1. okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży i daty jego wystąpienia;
   2. żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży;
   3. danych kontaktowych składającego reklamację.
  1. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  2. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, w tym w drodze korespondencji e-mail.
  3. Klient, który wykonuje uprawnienia związane z brakiem zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na adres: Sklep gsm24.pl, ul. Muszkieterów 15a, 02-237 Warszawa.
  4. Koszty wymiany lub naprawy wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca.
  5. Bez względu na przyczynę i podstawę zgłoszenia reklamacji, Klient zobowiązany jest do wykonania kopii zapasowej lub zabezpieczenia w inny sposób danych zapisanych na dysku twardym i innych nośnikach informacji Towaru przed oddaniem go do naprawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za dane znajdujące się na sprzęcie oddanym do naprawy, w szczególności nie odpowiada za ich zniszczenie lub utratę w wyniku wykonywanych prac serwisowych.
 1. Pozasądowe metody rozwiazywania sporów
  1. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znaleźć można pod adresem https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, a także w siedzibach i na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów czy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3. Pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
  1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę, w tym Umowę Sprzedaży, na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, za wyjątkiem kosztów, o których mowa w pkt 11.9 i 11.10 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w zdaniu pierwszym przysługuje również osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w dowolnej formie i w dowolny sposób, np.
   1. pisemnie na adres: Sklep gsm24.pl, ul. Muszkieterów 15a, 02-237 Warszawa;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gsm24.pl;
   3. poprzez formularz dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
  3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku do Regulaminu. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się:
   1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części;
   2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta,  może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem na adres: Sklep gsm24.pl, ul. Muszkieterów 15a, 02-237 Warszawa.
  9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. W celu uniknięcia wątpliwości, Klient ma możliwość zbadania rzeczy w taki sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym (wyjąć Towar z opakowania i go uruchomić, ale np. już nie konfigurować), jednak powinien obchodzić się z nim z należytą starannością. Jeśli badanie Towaru przez  Klienta doprowadzi do zmniejszenia jego wartości ponad to, co jest normalną konsekwencją korzystania wyłącznie w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca uprawniony jest do stosownego obniżenia zwracanej kwoty płatności za Towar w formie odszkodowania.
  10. Klient zobowiązany jest ponieść następujące koszty związane z odstąpieniem od umowy:
   1. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;
   2. jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
   3. w przypadku, gdy przedmiotem umowy jest usługa, której wykonywanie - na wyraźne żądanie Klienta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy; kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
   4. Klient zobowiązany jest do prawidłowego zapakowania zwracanego Towaru tak, aby nie uległ on uszkodzeniu w trakcie transportu. W przeciwnym wypadku Sprzedawca będzie uprawniony do odpowiedniego obniżenia wartości zwracanych Klientowi środków.
  11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności:
   1. o świadczenie usług, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
   2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. zawartej w drodze aukcji publicznej;
   5. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  1. W ramach niniejszego punktu uregulowano kwestie odnoszące się wyłącznie do Klientów niebędących konsumentami. Postanowienia ust. 2, ust. 3 oraz ust. 10 nie mają jednak zastosowania do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy z wyjątkiem roszczenia o zwrot kwot już wpłaconych przez Klienta.
  3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za normalne szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
  8. W przypadku zamiaru jednorazowego zakupu Towarów o wartości netto przekraczającej kwotę 20.000 zł, Klient niebędący konsumentem proszony jest o kontakt bezpośredni ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: 662 502 502 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gsm24.pl.
  9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 1. Postanowienia końcowe
  1. Sprzedawca podejmuje działania niezbędne w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania Sklepu Internetowego i bez zbędnej zwłoki usuwa nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego. Klient ma prawo powiadomić Sprzedawcę o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego. Postanowienia ust. 2 oraz ust. 9 nie mają jednak zastosowania do osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, w zakresie, w jakim zawarta przez tę osobę umowa pozostaje bezpośrednio związana z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego.
  2. Sprzedawca ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, np.:
   1. zmiany przepisów prawa;
   2. zmiany sposobów płatności i dostaw;
   3. zmiany sposobu świadczenia usług z uwagi na wymagania techniczne albo technologiczne itp.
  1. W przypadku zawarcia umów o charakterze ciągłym na podstawie Regulaminu zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Sprzedawcę, w tym uprawnień Klienta z tym związanych zawarte są w Polityce Prywatności Sklepu Internetowego GSM24.pl.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. 2017, poz. 1219 ze zm.), a dla Umów Sprzedaży z Klientami będącymi konsumentami - przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 683 ze zm.).


Formularz odstąpienia od umowy

Wersje archiwalne regulaminu:

Regulamin ważny do 31 grudnia 2022.