Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę sprzedaży na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania jakiejkolwiek przyczyny na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Ustawowy termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem Klient wyśle stosowne oświadczenie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 5., ust. 6 oraz ust. 9 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy w przypadku zakupu towarów:

  1. które są nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. które są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu nie można zwrócić ich ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych;
  3. które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  4. które są nagraniami dźwiękowymi lub wizualnymi, albo programami komputerowymi dostarczanymi w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W okresie biegu terminu na odstąpienie od umowy Klient ma możliwość obejrzenia i przetestowania rzeczy w celu oceny jej charakteru, cech i funkcjonowania w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym. Przykładowo, Klient może otworzyć opakowanie, wyjąć zamówiony Towar, a nawet go uruchomić. Jeśli Klient rozważa dokonanie zwrotu Towaru, prosimy o niekonfigurowanie sprzętu i nieinstalowanie dodatkowych aplikacji, a także o zachowanie ostrożności przy rozpakowywaniu sprzętu, aby w miarę możliwości nie zniszczyć jego oryginalnego opakowania.

Jeśli badanie Towaru przez Klienta doprowadzi do zmniejszenia jego wartości ponad to, co jest normalną konsekwencją korzystania wyłącznie w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, Sprzedawca uprawniony jest do stosownego obniżenia zwracanej kwoty płatności za Towar. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Towaru w taki sposób, że nie jest możliwa jego sprzedaż na rzecz innego klienta, zwrot płatności za taki Towar nie należy się Klientowi.

Formy złożenia oświadczenia

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na poniższe sposoby:

  1. drogą pocztową pod adresem: Sklep GSM24.pl, ul. Muszkieterów 15a, 02-273 Warszawa;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@gsm24.pl;
  3. osobiście w centrali firmy.

Zwrot należności nastąpi bez zbędnej zwłoki, w ciągu maksymalnie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania  oświadczenia  o odstąpieniu od umowy, na numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Klienta w oświadczeniu.
Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub do momentu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania. Jeżeli Klient poda nieprawidłowy numer konta, termin na zwrot ulega przedłużeniu o czas niezbędny do ustalenia prawidłowego numeru rachunku.

Więcej szczegółów w Regulaminie.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy